Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών ετών 2015-2019 – Προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: 35186 ΕΞ 2020 – 15/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2019 προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων [άρθρο 83 του ν.4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]”.”.