Παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού έως 30 Νοεμβρίου

Δημοσιέυθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4708 – 23/10/2020 η υπ’ Αριθμ. 43378/Δ1. 12994 – 22/10/2020 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τίτλο: “Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)  και Οργανισμού  Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, για το έτος 2020.”