Παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα αδειών (Ε11) έως 31 Ιουλίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 755 – 25/02/2021  η υπ’ Aριθμ. 8460/Δ1.2667 – 24/02/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.”.