Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους έως 31/12/2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 145 – 30/9/2019) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας”. Με το άρθρο 6, δίνεται παράταση στην υποβολή αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους έως 31/12/2019. Συγκεκριμένα:

«1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:».
2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 111
Προθεσμία υποβολής αίτησης
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019».