Όλες οι παρατάσεις φορολογικών υποχρεώσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β’ 1079 – 28/3/2020) η υπ’ αριθμ. Α.1064/2020 απόφασή του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: “Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020”.

Συγκεκριμένα:

  1. Δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου: 29/5 και 30/6/2020 (αντί Μάρτιο-Απρίλιο 2020).
  2. Δήλωση περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας α’ τριμήνου: 30/6/2020 (αντί 30/4/2020)
  3. Δήλωση φόρου διαμονής που αφορούν στοιχεία του Φεβρουαρίου 2020: 29/5/2020 (αντί 31/3/2020)
    Δήλωση φόρου διαμονής που αφορούν στοιχεία του Μαρτίου 2020: 30/6/2020 (αντί 30/4/2020)
  4. Δήλωση φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια: 29/5/2020 (αντί Μάρτιο-Απρίλιο 2020)