Παράταση του προληπτικού ελέγχου δαπανών έως 31/12/2019

Με το άρθρο 58 του σχέδιου νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Απριλίου του 2019, δίνεται παράταση στη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ και των λοιπών νομικών προσώπων έως 31/12/2019 (υποπερίπτ. αα της περίπτ. α του Ν.4270/2014 – ΦΕΚ Α’ 143 – 28/6/2014).

 

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία:

“δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ οι δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για το λόγο αυτό” 

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

“με την προτεινόμενη ρύθμιση, … , διασφαλίζεται ο απολύτως αναγκαίος χρόνος για την καλύτερη προετοιμασία και μετάβαση των φορέων στο νέο σύστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η κατάργησή του ως άνω προληπτικού ελέγχου”.