Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κ.Α.Π.Η.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3521-25/8/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52543 – 25/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα: “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).”.