Παράταση της προθεσμίας υποβολής Φορολογικών δηλώσεων έτους 2023

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3408/13-06-2024 η Υπ’ Αριθμ. Α. 1092/13-06-2024 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα την “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013”.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, επισημαίνεται πως:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31.12.2023, παρατείνεται μέχρι και την 26η Ιουλίου 2024.