Παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ως τις 31/08/2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3993-30/08/2021, η υπ’ Αριθμ. οικ. 405371 – 27/08/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά την παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, έως τις 31 Αυγούστου 2022.