Παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, έως και τις 31/08/2023

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4602 – 31/08/2022, η Υπ’ Αριθμ. οικ. 408808 – 29/08/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών , με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 Κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Άρθρου 56Β του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017.”.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση αφορά την παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, έως τις 31 Αυγούστου 2023.