Παράταση Συμβάσεων ως τις 31/12/2022 σε φορείς, με προσωπικό που εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά της COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 21912 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: “Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α’ 157)”.

Σύμφωνα με την Απόφαση, όλες οι συμβάσεις, ενεργές ή μη κατά την 31/03/2022 και όσες λήξουν μετά την εν λόγω ημερομηνία, παρατείνονται μέχρι τις 31/12/2022, σύμφωνα με το Αρθρου 3 του ν. 4917/2022. Η παράταση των συμβάσεων, διακόπτεται όταν ο υπό αναστολή υπάλληλος επιστρέψει στα καθήκοντα του και δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που να έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 50 του ν. 4825/2021, για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 ν. 4820/2021, έχουν διάρκεια (3) τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης ακόμα τρεις (3) μήνες.