Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στους ΟΤΑ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε Υπ. Αριθ. Πρωτ.: 20457/29.03.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4915/2022, και παρέχεται η δυνατότητα Παράτασης των Συμβάσεών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχει προσληφθεί και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31/05/2022.

Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό με ενεργές Συμβάσεις, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι στις 24/03/2022, και θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων, ενώ ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου απασχόλησης των είκοσι τεσσάρων μηνών, θα προσμετρηθούν και οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις διατάξεις του άρθ. τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π., δεδομένου ότι στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 υπόκεινται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται διαδοχικώς μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, ανεξαρτήτως των εξουσιοδοτικών διατάξεων βάσει των οποίων έχουν συναφθεί οι συμβάσεις αυτές. Εξυπακούεται ότι δεν θα υπολογιστούν στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας τυχόν χρονικά διαστήματα μεταξύ των συμβάσεων κατά τα οποία δεν παρασχέθηκε εργασία, αλλά μόνο ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης.

Δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών λόγω COVID-19, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω προσωπικό, να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου Εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.