Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Παρατείνεται έως την 31.12.2020, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, η δυνατότητα:

α) αναβολής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,

β) παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,

γ) αναστολής κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και

δ) χορήγησης παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.(άρθρο 29 του Ν.4753/2020)

 

Δείτε εδώ τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ με το Ν.4753/2020.