Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2022 φυσικών προσώπων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3472/24-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Α. 1078/23-05-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα την “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013”.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, επισημαίνεται πως:

  • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι και τις 31-07- 2023 και ώρα 15:00.
  • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,  των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31-12-2022, παρατείνεται μέχρι και στις 31-07- 2023 και ώρα 15:00.