Παράταση προθεσμίας παροχής υποστήριξης και χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από τους Δήμους

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 732/76859 – 21/10/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας”.

Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης παράτασης, οι διοικητικά υποστηριζόμενοι Δήμοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση όλων των εργαλείων που έχουν προβλεφθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας.