Παράταση προθεσμίας καταχώρησης στοιχείων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς του δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. οικ. 316 Έγγραφο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης  και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα την “Ολοκλήρωση καταχώρησης των στοιχείων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, στην ψηφιακή πλατφόρμα«ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ»”.

Με βάση το ως άνω έγγραφο, επισημαίνεται πως από την ημερομηνία έναρξης της διενέργειας του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου από Διπλωματούχους Μηχανικούς-μέλη του ΤΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου), οι φορείς δεν δύναται να αποστέλλουν για βαθμονόμηση στον ΟΑΣΠ, δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου όπως πράττουν έως τώρα. Επισημαίνεται επίσης ότι ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος θα εκτελείται μόνο στα κτίρια τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».