Παράταση προθεσμίας διοικητικής υποστήριξης και άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών Δόμησης

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 934/96666 – 29/12/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των Δήμων”.

Στην Εγκύκλιο ορίζεται ότι:

1. Έως 28 Φεβρουαρίου 2022, συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους.

2. Η 1η Μαρτίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.

3. Την 1η Μαρτίου 2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.

4. Προβλέπεται η 1η Μαρτίου 2022, ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 προεδρικό διάταγμα.