Έως και τις 30/06/2022 η προθεσμία δημοσίευσης της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης ΣΦΗΟ

Σε Ανακοίνωση του στις 30/03/2022 και σε σχέση με τη δημοσίευση των Συμβάσεων ΣΦΗΟ, το Πράσινο Ταμείο αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αρκετών ενταγμένων Δήμων στην Β’ πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν (Covid-19, έντονα καιρικά φαινόμενα) και προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκύρως η διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, ανακοινώνεται ότι κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση της Διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της Πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως τις 30/06/2022. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.