Παράταση προθεσμίας, για την Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 83724/08-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 2η Τροποποίηση της υπ΄ Αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργείου, με θέμα την: «Επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας, από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.

Συγκεκριμένα, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του Προγράμματος, παρατείνεται έως και τις 31/12/2024.