Παράταση λήξης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5484 – 24/10/2022, η Υπ’ Αριθμ. 99318/14.10.2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία τροποποιείται το Άρθρο 14 της Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 26329/11.03.2022 (ΦΕΚ 1244/17.03.2022 τεύχος Β’), ως προς τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας Δαπανών του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, η οποία παρατείνεται έως και τις 31/12/2023.