Παράταση ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων έως 31 Μαρτίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4778/2021 “Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις”, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 26 – 19/02/2021, ορίζεται πως:

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021′.

Υπενθυμίζεται η εν λόγω διάταξη:

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.