Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 322 – 13/01/2021 Εγκύκλιος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο: “Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19”.