Παράταση Διάρκειας του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 50291/28-07-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4748/20 Απόφασης «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» 30204/19.04.2019 Aπόφαση.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται κατά 3 έτη η διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, και έτσι η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι η περίοδος 2018-2025.

Επίσης, δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. 50300 – 28/07/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Επιχορήγηση Δήμων Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»”.