Παράταση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ έως 31 Μαρτίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5769 – 29/12/2020 η υπ’ Αριθμ. 2/132763/ΔΠΓΚ – 28/12/2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Β’ 3238) .”.