Παράταση έκτακτης ενίσχυσης φορέων Δημοσίου έως 28/9/2020 (Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4051 – 21/9/2020, η υπ’Αριθμ. ΓΔΟΥ 222 – 21/9/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 3867).”