Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 61528 – 28/9/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021.”

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω σχετικής απόφασης και της αναγκαιότητας τροποποίησης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 παρατίθενται οι επικαιροποιημένοι πίνακες: