Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 55767 – 24/8/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των Δήμων και των νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών.». Διευκρινίζεται ότι λόγω της τροποποίησης των κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων του προυπολογισμού των Δήμων έχουν επέλθει μεταβολές στα έσοδα στις Γραμμές 1,2 & 5 ενώ στα έξοδα έχει επέλθει μεταβολή στις Γραμμές 2, 3 & 4.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω σχετικής Απόφασης και της αναγκαιότητας τροποποίησης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 παρατίθενται οι εξής επικαιροποιημένοι Πίνακες: