Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 80438/03-11-2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022.”

Σε σχέση με τους αντίστοιχους του 2021, οι πίνακες στοχοθεσίας τροποποιούνται ως προς τη σύνθεση των επιμέρους στόχων (γραμμών). Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:

  • Προσθήκη στη Γραμμή 2 των ΕΞΟΔΩΝ «Λοιπά έξοδα χρήσης» του ΚΑΕ 8243 «Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους» και
  • Αφαίρεση από τη Γραμμή 5 των ΕΞΟΔΩΝ «Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» του ΚΑΕ 8243 «Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους».

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω σχετικής Απόφασης και της αναγκαιότητας τροποποίησης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 παρατίθενται οι εξής επικαιροποιημένοι πίνακες: