Πίνακας Β Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου (πλην Νοσοκομείων, ΑΣ & ΑΛ ταμείων, Ο.Τ.Α. και επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο εντός Γενικής Κυβέρνησης.

14/05/2012

Πίνακας Β. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου (πλην Νοσοκομείων, ΑΣ & ΑΛ ταμείων, Ο.Τ.Α. και επαναταξινομημένων Δ.Ε.Κ.Ο. εντός Γενικής Κυβέρνησης.