Πάγια Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Εκδόθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 36/567263/Σ78/01.12.2022 εγκύκλιος του Κ.Ε.Α.Ο., με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4997 (ΦΕΚ Α’  219/25- 11-2022), με τις οποίες αντικαθίσταται η υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) και ευθυγραμμίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών, με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε..