Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. 1275/01-12-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, Αποποίηση εκλογής, Αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων”.

Επισημαίνεται επίσης πως η ορκωμοσία ορίζεται από 12/12/2023 έως και 31/12/2023, έπειτα από πρόσκληση από τον νεοεκλογέντα Δήμαρχο σε όλα τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, η οποία είναι επιτακτική ανάγκη να έχει κοινοποιηθεί τουλάχιστον 2 ημέρες (48 ώρες)  από την ημέρα της ορκωμοσίας.

Τονίζεται, επίσης πως  οι εκλεγέντες αιρετοί έχουν το δικαίωμα αποποίησης της εκλογής τους, μέχρι και τις 11/12/2023, μέσω γραπτής τους δήλωσης προς τον οικείο Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία καθίσταται αυτοδίκαια αποδεκτή.