Ορισμός Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων για εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

Εκδόθηκε, η υπ΄Αριθ. Πρωτ.: 351/09.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται όσοι φορείς δεν έχουν ορίσει μέχρι τώρα τους Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνο/ους, να το πράξουν, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη και αποτελεσματική χρήση της εφαρμογής publicenergysavings.gov.gr