Ορισμός Αντιδημάρχων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 85741/19.11.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ), με τίτλο: “Ορισμός Αντιδημάρχων”. Στην παρούσα Εγκύκλιο, περιγράφονται:

  • Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε αντιδημάρχους – Καθ’ ύλην και κατά τόπον αντιδήμαρχοι
  • Ο αριθμός και οι κατηγορίες Αντιδημάρχων
  • Η Θητεία των Αντιδημάρχων
  • Ο ορισμός των Αντιδημάρχων
  • Η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων