Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών – Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 33150 ΕΞ 2020 – 24/11/2020 Εγκύκλιος 1 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (άρ. 90 του ν. 4727/2020) – Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης”.