Οπτικοακουστικό υλικό εφαρμογής της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022

Δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το οπτικοακουστικό υλικό για την εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α΄112).

Σύμφωνα με την ως ανω Ανακοίνωση επισημαίνεται πως:

Ενόψει της καταληκτικής προθεσμίας της 29/09/ 2023 για την υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ. ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153/14.9.2023 σχετική εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ουσιαστική υποβοήθηση του έργου των φορέων δημιούργησε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=1OfU70JnqcU