Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/12/οικ.12876 – 22/06/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης”.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η ΕΕΑ πραγματοποιεί την εξέταση ή/και τη βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης του έτους 2019 που παραπέμπονται σε αυτή, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών που άρχεται στις 22/6/2021. Η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 32 του ν. 4735/2020 παρατείνεται προκειμένου να πληρούται η προϋπόθεση του εξάμηνου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης του έργου της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου από την ΕΕΑ που ορίζεται με το άρθρο 21 παρ.5 του ν. 4369/2016.

Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ορίζεται στις δώδεκα (12) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης (άρθρο 20 παρ. 3 του ν.4369/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4807/2021 ΦΕΚ Α’ 96). Η κοινοποίηση της έκθεσης συντελείται ηλεκτρονικά με την προσπέλαση της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο μετά την έναρξη του τρέχοντος σταδίου «Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης». Την πρώτη φορά που ένας αξιολογούμενος θα προσπελάσει τη φόρμα της έκθεσης αξιολόγησής του μέσα από τη μικροεφαρμογή «Αξιολόγηση», το σύστημα καταγράφει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία ως «Ημερομηνία ενημέρωσης του αξιολογούμενου» ενώ υπολογίζει αυτόματα και μέχρι ποια ημερομηνία μπορεί να υποβάλει την ένστασή του.