Ολοκλήρωση Μετατάξεων ως τις 14/01/2022 – Διαφύλαξη στελέχωσης των Ο.Τ.Α.

Σε συνέχεια του Ν. 4873/2021, δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 920/οικ. 24035 – 29/12/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 και άλλες διατάξεις”.