Ολοκλήρωση αξιολόγησης προσωπικού του δημοσίου τομέα για το ετος 2022

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/50/οικ.19175/20-11-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης παρελθόντων ετών”.