Ολοκλήρωση Αξιολόγησης προσωπικού για το 2021 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2021 και παρελθόντων Ετών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ. : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/28/οικ.1231 – 14/01/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2021 και παρελθόντων Ετών ”.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ) ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των Εκθέσεων Αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου εντός εξαμήνου. Για την αξιολογική περίοδο 2021, το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών άρχεται στις 30 Ιανουαρίου 2023.

Όσον αφορά στις Ενστάσεις, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για αυτές, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Πρόεδροι των ΕΕΑ να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση του έργου των οικείων ΕΕΑ, εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας.