Ολοκλήρωση Αξιολόγησης προσωπικού από Αξιολογητές Α’ για το 2022

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/36/οικ. 8757/19-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 – Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α”.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο, επισημαίνονται τα εξής:

  • Κατά την περίοδο από  22-05-2023 έως 30-06-2023, ο Αξιολογητής Α’ προγραμματίζει, καλεί επί αποδείξει και διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη με τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει.
  • Κατά την περίοδο από 3-07-2023 έως 9-07-2023 ο Αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – έχει τη ευχέρεια υποβολής τυχόν απόψεων – αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.
  • Κατά την περίοδο από 10-07-2023 έως 28-08-2023, ο Αξιολογητής Α’, αφού λάβει υπόψη, τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, καταχωρεί την οριστική βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης » και εφόσον είναι αναγκαίο συμπληρώνει την ειδική αιτιολογία στην αντίστοιχη ενότητα ή και τα μέτρα βελτίωσης του προσώπου που αξιολογείται.
  • κατά τη διάρκεια του σταδίου υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές, οι Διευθύνσεις Διοικητικού και Προσωπικού έχουν την ευκαιρία  να προβούν σε τυχόν διορθώσεις που αφορούν:

-“Γενικά Στοιχεία Αξιολόγησης” έως τις 31-10-2023

– “Αξιολογητή Α’” έως τις 30-06-2023

–  “Αξιολογητή Β” έως τις 25-09-2023

–  αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης