Οι σημαντικότερες αλλαγές στις Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. έτους 2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 55905 ΚΥΑ με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης», στις 29 Ιουλίου του 2019, στο ΦΕΚ Β’ 3054.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

 

 1. Εφεξής, τυχόν έκτακτη επιχορήγηση που λαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφεται στον κωδικό είδους 1695 – Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους (άρθρο 1, παρ.9).
 2. Το συνολικό ποσό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α.: ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ) που αποδόθηκε στο Δήμο, επί τέσσερα. Στις οδηγίες για την κατάρτιση Π/Υ έτους 2019 υπολογίζονταν επί τρία (άρθρο 4, παρ.7).
 3. Σε περίπτωση υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δήμου ή Νομικού Προσώπου του (άρθρο 200 του Ν. 4555/2018), Προκειμένου ο τελευταίος να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης Ο.Τ.Α., είναι επιτρεπτή η εγγραφή του αντίστοιχου εσόδου, στον οικείο ΚΑΕ (αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α.1699) του προϋπολογισμού του φορέα, μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτηση και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν. 4555/2018 (άρθρο 4, παρ.Α4).
 4. Ο ΚΑΕ 6055 «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές» μπορεί να δημιουργείται πλέον και στην υπηρεσία 00 (άρθρο 5).
 5. Δημιουργούνται οι κάτωθι νέοι Κ.Α.:

 

  1. Για τους Δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 154 του Ν.4600/19:
 • Στο προσχέδιο του Π/Υ πρέπει να συμπεριληφθεί και το κόστος της μισθοδοσίας (αποδοχές & ασφαλιστικές εισφορές) του προσωπικού των καταργούμενων δήμων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ των αντίστοιχων συνιστάμενων δήμων.
 • Για τον Π/Υ 4μήνου του έτους 2019 (από 1/9/2019 έως 31/12/2019) καθώς και αυτόν του 2020, οι πιστώσεις που θα εγγραφούν για τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, καθώς και για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών επιτροπών παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο πίνακα (άρθρο 4, παρ. Α15).
 • Η Ο.Ε. συντάσσει το σχέδιο του Π/Υ του 4μήνου έτους 2019.
 • Το Δ.Σ ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του 4μήνου έτους 2019, καθώς και τον Π/Υ 4μηνου έτους 2019.
 • Για τον Π/Υ του 4μήνου του έτους 2019, δεν απαιτείται γνωμοδότηση άλλου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου του Δήμου καθώς και του Παρατηρητηρίου,
 • Για τους Π/Υ έτους 2019 & 2020, παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των Εσόδων & Εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη τους από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδα τους, αλλά και μη υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, βάσει της γνωστής μεθοδολογίας, στην περίπτωση έλλειψης επαρκών και διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων.

7. Για τα Ν.Π.Δ.Δ. δεν θα υπολογίζεται φέτος η επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο στον έλεγχο της Ομάδας Εσόδων Ι.

 

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,                     

 

 

 

 

Θάνος Πολύδωρος                     

Γενικός Διευθυντής