Οι νέες διατάξεις σχετικά με τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου (self tests)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2890-02/07/2021 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41305 – 02/07/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Εθνικής Άμυνας- Παιδείας και Θρησκευμάτων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Δικαιοσύνης- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις”.

Σύμφωνα με την Απόφαση:

1. α)Έως τις 10.7.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021, μία για την εβδομάδα από 12.7.2021 έως 18.7.2021, μία για την εβδομάδα από 19.7.2021 έως 25.7.2021 και μία για την εβδομάδα από 26.7.2021 έως 1.8.2021.

β) Για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021 δεν ισχύουν οι συνέπειες του άρθρου 5 σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.

γ) Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την περ. α), δικαιούται το προσωπικό του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.