Οι Επερχόμενες Αλλαγές στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων σε Φορείς Γ.Κ.

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 211/20-12-2023 ο Νόμος 5078/20-12-2023, με θέμα την “Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορ-θολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συντα-ξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.”.

Θα βρείτε εδώ συνοπτικά τις αλλαγές που φέρνει ο Νόμος 5078/20-12-2023.