Οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβούλων Ακεραιότητας στο Δημόσιο

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ Β’ 2473-06/07/2021 οι υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724 – 05/07/2021 και Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726 – 05/07/2021 δύο Κοινές Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο:

(1)“Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας”. και

(2)” Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού”.