Οδηγός περί καταστατικής θέσεως των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθ. Πρωτ. 5401/25951/27-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)“.

Η παραπάνω Εγκύκλιος, συμβάλει ως οδηγός για την παροχή ενημέρωσης στους αιρετούς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και στις δημοτικές υπηρεσίες, αναφορικά με τις κάθε είδους απολαβές και ειδικές άδειες που δικαιούνται οι αιρετοί των δήμων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων), οι συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων.

Ο Οδηγός αποτελείται από 2 μέρη:

  • Α΄μέρος: Ανάπτυξη θεμάτων, θέματα απολαβών των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης,για  θέματα που αφορούν στις αντιμισθίες και τις ειδικές άδειες αιρετών,για αποζημιώσεις προέδρων, αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων, για έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων. Ένα σημαντικό κομμάτι εστίασης αυτου του μέρους, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με  φορολογικές κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη λήψη αντιμισθίας από πρόσωπα τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί.
  • Β΄μέρος: Ανάπτυξη θεμάτων σχετικά με τις ειδικές άδειες για την ομαλή θητεία των καθηκόντων των αιρετών.

Στο τελευταίο κομμάτι της Εγκυκλίου, το Παράρτημα περιλαμβάνει την κυριότερη σχετική νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ.

Τέλος, στον παραπάνω Οδηγό, περιέχονται επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή άρθρου 48 του ν. 5027/2023, με το οποίο προστέθηκε το Άρθρο 93 ν. 3852/2010 για την ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων.