Οδηγός Διαβούλευσης για ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οδηγός Διαβούλευσης για τους ΟΤΑ – Μεθοδολογίες και Τεχνικές.