Οδηγίες ΥΠ.ΕΝ. προς Ο.Τ.Α. για δημιουργία προσωρινών πεζόδρομων & ποδηλατόδρομων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2448-19/6/2020 η υπ’Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225 – 19/6/2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Έγκριση «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.”.