Οδηγίες υλοποίησης Κινητικότητας έτους 2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /671/22908 – 18/12/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΚ.”