Οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας,για τη διαχείριση μεταβολών στην ΑΠΔ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών,με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 246813/17-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , με θέμα τις “Οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, για τη διαχείριση μεταβολών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, για μισθολογικές περιόδους από 01-01-2020 έως 30-09-2022″.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:

  • Σε περίπτωση που η τρέχουσα ΑΠΔ καταλήγει σε αρνητικό ποσό εισφορών και αποδοχών λόγω του πλήθους των αρνητικών-συμψηφιστικών εγγραφών δεν θα οριστικοποιείται από την διαδικτυακή εφαρμογή και επομένως θα πρέπει οι εναπομένουσες συμψηφιστικές εγγραφές να απεικονιστούν σε επόμενες ΑΠΔ. Εντούτις, η διαδικασία υποβολής των συμπληρωματικών ΑΠΔ (με τύπο αποδοχών 01) θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοιχτή προς υποβολή η ηλεκτρονική εφαρμογή ενώ η διαδικασία υποβολής συμψηφιστικών-αρνητικών εγγραφών (με τύπο αποδοχών 88) θα ολοκληρωθεί, αν αυτό απαιτείται, σε μελλοντικές ΑΠΔ τρεχουσών περιόδων.

-Επομένως, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας καλούνται να προβούν σε ενέργειες μεταβολών ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ προηγούμενων μισθολογικών περιόδων από 01-01-2020 έως 30-09-2022.

  • Για την υποβολή των συμπληρωματικών ΑΠΔ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους εργοδότες μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες /Εργοδότες /Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου από 19-05-2023 έως 31-08-2023.