Οδηγίες προς τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την υποβολή αιτημάτων για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης

Οδηγίες προς τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την υποβολή αιτημάτων για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 37122/ 21-04-2023  Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα τις “«Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (περί επάρκειας ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης)». Σχετ.: Η με αριθ. 102080/24.10.2022 (Β΄ 5623) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»”.